Natječaji u najavi


POTPORE ZA ULAGANJA U TURIZAM
Prihvatljivi prijavitelji:

mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti u turizmu

Prihvatljiva ulaganja:
ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje

Iznos sufinanciranja: do maksimalno 10 milijuna kuna
Stopa sufinanciranja: do 35 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za srednja poduzeća, do 45% od ukupnih prihvatljivih troškova za mala i mikro poduzeća

Predviđeni datum objave poziva: 2. kvartal 2015., a poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava.

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 7.4. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJENE I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Prihvatljivi prijavitelji
a) jedinice lokalne samouprave,
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem,
e) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljiva ulaganja:
Ulaganja su prihvatljiva u naseljima s najviše 5 000 stanovnika.
Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:
1. vatrogasnog doma i spremišta,
2. društvenog doma/ kulturnog centra,
3. planinarskog doma i skloništa,
4. turističkog informativnog centra,
5. dječjeg igrališta,
6. sportske građevine,
7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
9. biciklističke staze i trake,
10. tematskog puta i parka,
11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),
12. javne zelene površine (park i slično.),
13. pješačke staze,
14. pješačke zone,
15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),
16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
17. tržnice,
18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

Iznos sufinanciranja
a) najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama
b) najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja
Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:
– do 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100 posto prosjeka Republike Hrvatske i više,
– do 90 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75 posto do manje od 100 posto prosjeka Republike Hrvatske,
– do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske.

Natječaj je najavljen za listopad 2015.