Horwath HTL Turizam i slobodno vrijeme

 • Ruska Federacija – Kulturno naslijeđe Rusije i njegova upotreba u turizmu

  Ruska Federacija – Kulturno naslijeđe Rusije i njegova upotreba u turizmu

  Provedene aktivnosti:

  • -Identifikacija i evaluacija kulturnih atrakcija
  • -Razvojni model
  • -Vizija
  • -Tržišno pozicioniranje i razvoj programa pojedinačnih atrakcija
  • -Marketing strategija „Srebrni prsten Rusije”
  Opis projekta: Ministarstvo kulture Federacije je tražilo strateški pristup velikom broju kulturnih atrakcija u 4 regije (Lenjingradska regija sa Petrogradom, Pskov, Tver i Novgorod) čime bi se identificirali oni kulturni projekti u svakoj od regija koji bi bili pogodni za obnovu, razvoj i upotrebu u turističke svrhe. Zbog velikog područja koje je ovaj projekt obuhvaćao, poseban zadatak je bio razvoj integralne marketing i menadžment strategije „Srebrni prsten Rusije” koja bi obuhvatila i odabrane kulturološke objekte.
  Status projekta: Projekt je djelomično implementiran.

 • Rumunjska – Strateški i operativni marketing plan turizma Rumunjske 2011.- 2015.

  Rumunjska – Strateški i operativni marketing plan turizma Rumunjske 2011.- 2015.

  Provedene aktivnosti:

  • -Turistički razvojni okvir
  • -Opća marketing strategija
  • -Marketing strategija za odabranih 6 proizvoda
  • -Operativni marketing plan – opći i za 6 odabranih proizvoda
  • -Komunikacijski brief za Ministarstvo
  • -PR brief za Ministarstvo
  • -Preporuke za organizaciju i menadžment turističkog marketinga Rumunjske
  Opis projekta: Nakon uspješnog kreiranja novog turističkog brenda, Vlada Rumunjske je imala za potrebu napraviti efikasan i moderan marketing plan sa jasno definiranim aktivnostima promocije i komunikacije prema globalnom turističkom tržištu. Strateški marketing je predložio 6 ključnih turističkih proizvoda sa pripojenim strategijama tržišta i tržišnih segmenata. Operativni marketing plan je predložio jasan smjer razvoja integralnih komunikacijskih aktivnosti na domaćem i stranom tržištu.
  Status projekta: Projekt je u implementaciji.

 • Republika Srbija – Strategija razvoja turizma Srbije

  Republika Srbija – Strategija razvoja turizma Srbije

  Provedene aktivnosti:

  • -Situacijska analiza i dijagnoza
  • -Razvojni scenariji i ekonometrijski modeli
  • -Vizija, tržišno pozicioniranje i marketing strategije na nacionalnoj i regionalnoj razini
  • -Planovi konkurentnosti za regije
  • -Plan razvoja turističkih proizvoda
  • -Investicijski plan
  • -Marketing plan
  • -Organizacijska izgradnja turističkih institucija
  • -Akcijski plan
  Opis projekta: Projekt je definirao strategiju turističkog razvoja Republike Srbije koji bi omogućio povećanje zaposlenosti u turizmu kao i povećanja prihoda lokalnih zajednica. Ključni cilj je bio strukturiranje pozitivnog imidža na globalnom turističkom tržištu baziranom na očuvanosti prirodnih i kulturnih resursa. Da bi se to ostvarilo turistički sektor je imao za zadatak povećati turističku konkurentnost na globalnom i lokalnom tržištu sa identifikacijom najvrjednijih regija / proizvoda sa razvojnim potencijalom.
  Status projekta: Projekt je u potpunosti implementiran.

 • Republika Kazahstan Sistemski plan razvoja turizma Republike Kazahstan

  Republika Kazahstan Sistemski plan razvoja turizma Republike Kazahstan

  Provedene aktivnosti:

  • -Strateška analiza turističkog sektora
  • -Strateška vizija turističkog sektora do 2020.
  • -Procjena investicijskih projekata u turizmu
  • -Prijedlog razvoja opće infrastrukture
  • -Investicijski program Kazahstana u turizmu
  • -Državne mjere potpore turizmu
  • -Implementacija razvojnog programa turizma Kazahstana
  Opis projekta: Vlada Republike Kazahstan je uvidjela turizam kao jednu od ključnih grana podjednakog razvoja cijele zemlje. Sistemski plan je imao za zadatak postaviti sva zemljopisna, pravna i upravljačka pitanja u jedan cjeloviti sistemski plan koji će za posljedicu imati razvoja turizma.
  Status projekta: Projekt je u procesu nezavisne revizije i finalne potvrde.

 • Republika Hrvatska – Strateški marketing plan turizma Hrvatske 2010. – 2014.

  Republika Hrvatska – Strateški marketing plan turizma Hrvatske 2010. – 2014.

  Provedene aktivnosti:

  • -Situacijska analiza
  • -Strateški okvir razvoja
  • -Krovna marketing strategija
  • -Marketing strategije proizvoda
  • -Regionalne marketing strategije
  • -Operativni marketing plan
  Opis projekta: Prateći prethodni Strateški marketing plan, sa glavnom strategijom i operativnim aktivnostima, cilj ovog plana je bio napraviti strateški okvir razvoja turizma. Plan je stipulirao suradnju između javnog i privatnog sektora i njihovog uključivanja u kreiranju nacionalne marketing strategije sa regionalnim preporukama. Ključni pomak strategije je bio u konceptualnom okretanju turističkog marketinga ka elektroničkim oblicima promocije i predstavljanja hrvatske turističke ponude.
  Status projekta: Projekt je u implementaciji.

 • Bosna i Hercegovina – Tehnička pomoć turističkoj industriji Bosne i Hercegovine

  Bosna i Hercegovina – Tehnička pomoć turističkoj industriji Bosne i Hercegovine

  Provedene aktivnosti:

  • -Komponenta 1: održiva turistička politika i strateški okvir
  • -Komponenta 2: jačanje pravnog i institucionalnog okvira
  • -Komponenta 3: marketing i promocija
  • -Komponenta 4: razvoj ljudskih resursa
  Opis projekta: Opći cilj projekta je postaviti temelje održivog razvoja turističke industrije Bosne i Hercegovine u procesu približavanja EU, dok je svrha projekta da se izgrade kapaciteti i sposobnosti bosanskohercegovačkih turističkih struktura na nacionalnoj razini, entitetskoj razini i razini distrikta Brčko, kako bi se mogli nositi sa izazovima rastuće turističke industrije.
  Status projekta: Projekt je pri završetku.

 • Bosnia & Herzegovina – Technical Assistance to support the Tourism Industry in Bosnia and Herzegovina

  Bosnia & Herzegovina – Technical Assistance to support the Tourism Industry in Bosnia and Herzegovina

  Scope of Work:

  • -Component 1: sustainable tourism policy and strategic framework
  • -Component 2: strengthening the legal and institutional framework
  • -Component 3: marketing and promotion
  • -Component 4: human resource development /ul> Description of Project: The overall objective of the project is to lay the foundations for the development of a sustainable BiH tourism industry in preparation for EU membership, while the project purpose is to strengthen capabilities of the BiH tourism support structures at State, Entity and Brčko Districts levels to address the challenges faced by a growing tourism industry.
   Project Status: Project is almost finished.

 • Russian Federation – Preservation of Cultural Heritage and its Use in Russia

  Russian Federation – Preservation of Cultural Heritage and its Use in Russia

  Scope of Work:

  • -Identification and evaluation of cultural attractions
  • -Development model
  • -Vision
  • -Positioning and programming of sites
  • -Marketing strategy for program “Silver ring of Russia”
  Description of Project: Ministry of Culture needed strategic approach to its large number of cultural attractions in four regions (Leningrad region with St. Petersburg, Pskov region, Tver region and Novgorod region) of Russia, due to World Bank project of identification and financing several major attractors in the region for development and commercial use in tourism activities. Due to rather large area, one of the tasks was to develop integral marketing and management strategy for „Silver Ring” of Russia, including selected objects and points of interest within 4 regions
  Project Status: Project is partially implemented.

 • Republic of Serbia – Strategy of Tourism Development for Republic of Serbia

  Republic of Serbia – Strategy of Tourism Development for Republic of Serbia

  Scope of Work:

  • -Situational analysis and Diagnosis
  • -Development scenarios and Economic models
  • -Cluster vision, positioning and marketing strategy
  • -Competitiveness plans for clusters
  • -Product development plan
  • -Investment plan
  • -Marketing plan
  • -Organizational building up of tourism institutions
  • -Activity plan
  Description of Project: Serbia needed development of tourism strategy due to downturn of overall economy. Discovering the untapped potential in resources and assets they possessed made strong basis for project definitions. Out of the project around 20 investment projects were discovered and developed separately as master plans. Competitiveness and marketing strategies were developed to increase the pace of tourism development. Detailed action plan was delivered and by which, most of the projects were developed in later phase. Project Status: Project is fully implemented.

 • Romania – Strategic and Operational Marketing Plan for Romanian Tourism 2011 – 2015

  Romania – Strategic and Operational Marketing Plan for Romanian Tourism 2011 – 2015

  Scope of Work:

  • -Tourism framework development
  • -Overall tourism marketing strategy
  • -Marketing strategy for chosen 6 products
  • -Operational marketing plan – overall and for 6 chosen products
  • -Communication brief for Ministry
  • -PR brief for Ministry
  • -Organizational recommendations for tourism and marketing management
  Description of Project: After successful creation of tourism new tourism brand, Romanian Government needed an effective and up to date Marketing plan with clear actions developed to start promoting and communicating new brand as well as its tourism offer to the global tourism market. Strategic part of the plan proposed 6 key tourism products and key strategies for markets, market segments as well as communication strategy. Operational marketing plan gave clear road map for developing integral marketing activities in domestic and foreign markets
  Project Status: Project is being implemented.

 • Republic of Croatia – Strategic Marketing Plan for Croatian Tourism 2010 – 2014

  Republic of Croatia – Strategic Marketing Plan for Croatian Tourism 2010 – 2014

  Scope of Work:

  • -Situational analysis
  • -Strategic development framework
  • -Umbrella marketing strategy
  • -Product marketing strategies
  • -Regional marketing strategies
  • -Operational marketing plan
  Description of Project: Following previous Strategic Marketing Plan, alongside with main marketing strategy and operational tactics, was to give Strategic framework for development of Croatian tourism. Plan has stimulated cooperation between public and private sector in tourism, and their direct involvement and creation of national marketing strategy, as well as regional marketing recommendations.
  Project Status: Project is in implementation.

 • Republic of Kazakhstan – System Plan for Tourism Development in the Republic of Kazakhstan

  Republic of Kazakhstan – System Plan for Tourism Development in the Republic of Kazakhstan

  Scope of Work:

  • -Strategic analysis of the tourism sector
  • -Strategic vision of tourism sector till 2020
  • -Evaluating tourism investment projects
  • -Development of the general infrastructure
  • -Tourism investment program for Kazakhstan
  • -State support measures for tourism sector
  • -Implementing Kazakh tourism development program
  Description of Project: Kazakhstan Government decided to see tourism industry as one of the future levers of equal development of the whole country. The system plan has to put in place geographical, legal and managerial issues in one comprehensive system which will make tourism industry grow.
  Project Status: Project is under independent revision and pending for approval